Algemene Leveringsvoorwaarden betreffende opdrachten door Zedrox. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 91752035

Artikel 1: Definities

1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e. v. BW waarbij de ene partij (Opdrachtnemer) zich jegens de andere partij (Opdrachtgever) verbindt opdrachten te (doen) verrichten.

1.2. Opdrachtgever: de (rechts-) persoon die opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van opdrachten door het bedrijf Zedrox.

1.3. Degene die de opdracht zal uitvoeren: Zedrox BV. Het bedrijf heeft de opdracht aangenomen nadat er een offerte is uitgebracht, of al bezig zijn met de toegewezen opdracht.

1.4. Partijen: Opdrachtgever (artikel 1.2.) en Opdrachtnemer (artikel 1.3.)

1.5. Contractperiode: de, in de overeenkomst en/of in het Plan van Aanpak overeengekomen duur van de opdracht.

1.6. Plan van Aanpak: de uitwerking of bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de te bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

1.7. Voortgangs- en/of eindrapportage: rapportage omtrent het verloop van de opdracht en eventuele wijzigingen in het Plan van Aanpak.

1.8. Schade: als directe en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade of direct/indirect verlies voor ieder der partijen en/of derden.

1.9. Werkdag: twee dagdelen van vier uren, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer te leveren opdrachten in de ruimste zin des woords alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2. Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand binnen 20 dagen na de fysieke aanvang van de overeengekomen opdracht door ondertekening door Partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende tenminste:

  • Een omschrijving van de opdracht
  • De verwachte duur van de werkzaamheden
  • De tarieven

De in de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Opdrachtnemer staat in voor de toereikendheid van haar capaciteiten, deskundigheid en knowhow om de opdracht uit te voeren op basis van inzichten zoals die ten tijde van de formulering van de werkzaamheden bekend waren.

3.2. Opdrachtnemer maakt ter uitvoering van de opdracht gebruik van gegevens die door de Opdrachtgever zijn verstrekt. Indien Opdrachtnemer wenst te beschikken over gegevens welke zij noodzakelijk acht ter adequate uitvoering van de opdracht, dan deelt zij dit tijdig aan Opdrachtgever mede. Laatstgenoemde is dan verplicht deze gegevens zo spoedig mogelijk ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

3.3. Opdrachtnemer zal ter uitvoering van de opdracht niet handelen in strijd met het recht, de statuten, besluiten van de organen en andere regelingen en reglementen van Opdrachtgever, voor zover deze haar bekend zijn.

3.4. Bij verschil van inzicht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever omtrent de uit te voeren opdracht, dient in gezamenlijk overleg tot een oplossing te worden gekomen.

3.5. Opdrachtnemer is pas dan bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat en in zover de bevoegdheden/procuratie zijn geregeld zoals vastgelegd in het Plan van Aanpak.

3.6. Opdrachtnemer dient bij een beëindiging van de opdracht alle door haar aangegane (zelfstandige) verplichtingen onverwijld te beëindigen, tenzij anders wordt overeengekomen.

3.7. Opdrachtnemer zal periodiek en voorts aan het einde van de opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders is overeengekomen. In principe kan in de eerste maand hierbij tevens een Plan van Aanpak inzake de opdrachtuitvoering worden geleverd, indien vooraf overeengekomen.

3.8. Overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zal tenminste gevoerd worden als: - Er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht. - Opdracht wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever. - Indien een verschil van mening wordt geconstateerd met Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van opdracht

3.9. Wanneer door welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever.

3.10. Opdrachtnemer factureert aan Opdrachtgever 50% van het totale orderbedrag bij aanvang van het project. Het resterende bedrag van de order wordt bij het opleveren van het project gedeclareerd.

Artikel 4: Verlenging en beëindiging

4.1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de Partijen is vereist.

4.2. Ieder der Partijen kan in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien: - De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard. - De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend. - De wederpartij wordt geliquideerd. - Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij - De wederpartij onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel gegevens heeft achtergehouden, zoals gegevens ten aanzien van haar bevoegdheid. - De wederpartij blijvend tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen.

Artikel 5: Vergoedingen

5.1. Is één der Partijen in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte - zonder enig recht op korting of verrekening - voor rekening van de in gebreke of in verzuim zijnde partij, een en ander conform de tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Opdrachtnemer voert de overeengekomen opdracht uit met inachtneming van het eventueel aanvaarde Plan van Aanpak naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht.

6.2. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

6.3. Opdrachtnemer sluit ten behoeve van zichzelf en voor degene die Opdrachtnemer inschakelt ter uitvoering van de opdracht een aansprakelijkheid Verzekering af (daaronder begrepen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering) ter dekking van materiële en immateriële schade ontstaan door werkzaamheden van Opdrachtnemer ter uitvoering van de Opdracht.

6.4. De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van enige partij.

6.5. Opdrachtnemer is door Opdrachtgever of derden slechts aansprakelijk te stellen voor zover de gevolgen daarvan zijn gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ingeval de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt - onverminderd het gestelde in artikel 6.4. - tot maximaal het ordertotaal van de opdracht.

6.6. Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid van de webserver(s), waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Bij onbereikbaarheid van het systeem ten gevolge van een storing van een van de eigen webservers van Opdrachtnemer streeft Opdrachtnemer naar een heraansluiting van de webserver(s) binnen 24 uur.

6.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de webserver(s) als gevolg van storingen. Tevens is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade tengevolge van uitval of onbereikbaarheid van de webserver(s) als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen bij derden.

6.8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Opdrachtnemer tengevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de webserver(s) door of vanwege Opdrachtnemer.

6.9. De Opdrachtgever danwel gebruiker beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers hindert.

6.10. De medewerkers van en namens Opdrachtnemer lezen persoonlijke elektronische mail van gebruikers niet en volgen evenmin hun verrichtingen op de webserver(s) en andere systemen op Internet. Deze toezegging vervalt indien er een sterk vermoeden bestaat dat de gebruiker vanaf de webserver(s) pogingen onderneemt om andere computers te hacken of opdrachtnemer gebruikt voor andere strafbare gedragingen.

6.11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

6.12. Opdrachtnemer is gerechtigd de toegang voor de Opdrachtgever tot Opdrachtnemer tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de Opdrachtgever een verplichting jegens Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, danwel indien zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de opdrachtgever onverlet. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

6.13. Opdrachtnemer maakt dagelijks een back-up van alle bestanden. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

6.14. Opdrachtnemer heeft geen bemoeienis ten aanzien van de informatie die via de webserver(s) wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van deze verspreiding. Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens via de webserver(s).

Artikel 7: Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan; omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer ent of Opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn o.a.: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, landelijke- of mondiale infrastructurele storingen, ziekte of het overlijden van Opdrachtnemer.

7.2. De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

7.3. Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

7.4. Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Opdrachtnemer.

7.5. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur - zonder enig recht op korting of verrekening - te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst uit enige bron hebben verkregen. Daaronder valt alle vertrouwelijke informatie omtrent de activiteiten van Opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen en vertrouwelijke informatie verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Voor het overige geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

8.3. Opdrachtnemer is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het door Opdrachtgever verschuldigde, de van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door Opdrachtnemer zijn ontwikkeld, tenzij voormelde rechten voor het verstrekken van de Opdracht door Opdrachtnemer bij de wettelijk voorgeschreven instanties zijn gedeponeerd of anderszins beschermd en vastgelegd.

9.2. Alle schriftelijke en elektronische documentatie worden aangeleverd aan Opdrachtgever door Opdrachtnemer na beëindiging van het project. 9.3. Alle door Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het gebruik door Opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht en mogen niet door Opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 10: Offertes

10.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offertes zelf anders is vermeld.

10.2. Desgevraagd zal de Opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

10.3. Bij overschrijding van offertes dient Opdrachtgever vooraf schriftelijk akkoord te gaan alvorens Opdrachtnemer aanspraak kan maken op de betaling van de overschrijding.

10.4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijdingen, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de Opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - voor zover daarmee in overeenstemming - van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 11: Aard en duur van de overeenkomst

11.1. De Opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg c.q. toestemming van de

Opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Evenmin is de Opdrachtnemer gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de Opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken Opdrachtgever.

11.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

11.3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de Opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met de Opdrachtgever na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, bestaat de honorering van de Opdrachtnemer voor die periode ten minste uit de volledige mediacommissie op basis van het door de Opdrachtgever goedgekeurde mediaplan.

Artikel 12: Afwikkeling relatie

12.1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de bij de Opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de Opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de Opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de Opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.

12.2. In alle gevallen waarin de relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhoudingen tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 13: Exoneratie

13.1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de Opdrachtnemer nimmer verplicht.

13.2. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

13.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor het risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14: Reclames, klachten en bewijs

14.1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de Opdrachtgever terstond nadat de Opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.

14.2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

14.3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij de Opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

14.4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

14.5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de Opdrachtnemer beslissend.

Artikel 15: Levertijden

15.1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de Opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet- tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtnemer.

Artikel 16: Opdrachten en wijzigingen

16.1. Een opdracht wordt door de Opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de Opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

16.2. De Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

16.3. De Opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.

16.4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de Opdrachtgever.

16.5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de Opdrachtnemer.

16.6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de Opdrachtgever.

16.7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de eventueel overeengekomen opleverdatum aangepast wordt.

Artikel 17: Betalingstermijn

17.1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen veertien dagen na factuurdatum.

17.2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.

17.3. Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de Opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.

17.4. De Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de Opdrachtgever te verlangen.

17.5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de Opdrachtnemer voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of een gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.

17.6. Alle gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten voldoet overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 150,00 per vordering bedragen.

Artikel 18: Opschorting, staking en ontbinding

18.1. De Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

18.2. Bovendien is de Opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

18.3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

18.4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de Opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de Opdrachtnemer gederfde inkomen.

Artikel19: Slotbepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden

19.1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

19.2. Partijen zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Partijen verplichten zich de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toe te zenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra haar deze wijzigingen zijn meegedeeld en door haar zijn geaccepteerd. Voor Opdrachtnemer kunnen bedoelde wijzigingen een aanleiding vormen voor formele beëindiging van de overeenkomst.

19.3. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie zullen geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig indien één der partijen dat stelt